Românesc
Selectați o Limbă
Български
English
Românesc
Русский

GDPR


 

Dragi oaspeți,

Compania PARK HOTEL LJULJAK /Liliac/ SRL , CUI 103294654, cu adresa de înregistrare Varna, staâiunea Nisipurile de Aur, Hotel LJULJAK, respectă și aplică Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal 2016/679 al Comisiei Europene, în vigoare de la 25.05.2018.

PRINCIPIILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica PARK HOTEL LJULJAK vizează asigurarea conformității cu prevederile regulamentului.

PARK HOTEL LJULJAK colectează și prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, cu bună credință și în conformitate cu principiile și drepturile persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

PARK HOTEL LJULJAK prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice numai în următoarele cazuri:

 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale a PARK HOTELULUI  LJULJAK;
 •  prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract (inclusiv unei comenzi) cu PARK HOTEL LJULJAK, la care o persoană fizică este parte sau pentru luarea măsurilor la cererea unei persoane fizice înainte de încheierea unui contract, atunci când este necesară identificarea acestuia;
 •  o persoană și-a dat consimțământul în mod expres pentru un scop ușor de înțeles și definit din partea  PARK HOTELULUI  LJULJAK, pentru care este necesară prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
 •  prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei fizice ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate sau ale altei persoane fizice;
 •  prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale PARK HOTELULUI LJULJAK sau ale unei terțe părți, în conformitate cu prevederile regulamentului;
 •  celelalte cazuri prevăzute în regulament.

PARK HOTEL LJULJAK nu colectează și nu prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor,  care depășesc obligațiile legale sau nevoile sale de afaceri.

 În toate cazurile în care este necesar ca datele cu caracter personal colectate și prelucrate ale persoanelor fizice să fie utilizate în alte scopuri decât cele inițiale, PARK HOTEL LJULJAK notifică persoanele relevante, solicită consimțământul lor și continuă procesarea datelor lor cu caracter personal în alte scopuri numai după consimțământul lor explicit.

PARK HOTEL LJULJAK colectează și prelucrează doar datele cu caracter personal minime necesare ale persoanelor care:

 • sunt prevăzute de lege;
 • sunt necesare pentru executarea unui contract;
 • sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care sunt colectate.

PARK HOTEL LJULJAK asigură că, prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice să fie efectuată cu precizie maximă și, dacă este posibil, mereu actualizată.

 PARK HOTEL LJULJAK asigură accesul și prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice care trebuie efectuate să fie cu numărul minim necesar de persoane (operatori), care au competența necesară pentru prelucrarea datelor și angajamentul necesar pentru protecția acestora.

 TERMENII DE PĂSTRARE

 PARK HOTEL LJULJAK stochează date cu caracter personal în următorii termeni:

 •   Date pentru registrul turiștilor cazați în sensul art. 116 din Legea turismului, care includ date de identificare a persoanelor cazate și date referitoare la cazarea la hotel - În conformitate cu ordinea și termenul prevăzut în Legea turismului și în regulament.
 •  Informații legate de serviciile solicitate și utilizate pentru cazare la hotel, evenimente și servicii de restaurant, incl. pentru rezervări anulate pentru cazare la hotel (în măsura în care acestea sunt legate de rambursarea sumelor plătite în avans și / sau deducerea sumelor datorate) - De la rezervarea / cererea relevantă până la 5 / cinci / ani de la prestarea serviciului / finalizarea contractului / anularea rezervării . În cazurile în care serviciile sunt solicitate și utilizate pe baza unui contract cu executare pe termen lung, termenul începe să curgă de la executarea finală și / sau rezilierea contractului.
 • Documente financiare și contabile; facturi; formulare de autorizare; alte informații legate de controlul fiscal și asigurările sociale - Până la 10 / zece / ani, de la începutul anului care urmează anului în cursul căruia se datorează plata obligației pentru anul respectiv.
 • Comunicări nestructurate, corespondență, reclamații, semnale etc. similare - 5 ani.
 • Datele video - până la 1 săptămână
 • Date prelucrate pe baza consimțământului explicit al persoanei vizate - Din momentul acordării consimțământului până la retragerea acestuia de către persoana vizată.
 • Până la o solicitare din partea persoanei fizice pentru ștergerea lor, atunci când există un motiv pentru o astfel de cerere.

 Datele cu caracter personal specificate în această Politică pot fi prelucrate pentru o perioadă mai lungă decât cele de mai sus, dacă acest lucru este necesar pentru a atinge obiectivele stabilite în aceasta sau pentru a proteja drepturile și / sau interesele legitime (inclusiv în instanță) ale PARK HOTELULUI LJULJAK sau dacă legislația actuală prevede prelucrarea datelor pentru o perioadă mai lungă.

 În toate cazurile, PARK HOTEL LJULJAK oferă cel puțin o dată pe an pentru a revizui datele cu caracter personal colectate și prelucrate, iar cele ale acestora care intră în oricare dintre ipotezele de mai sus sunt șterse fără întârziere nejustificată.

 REGULI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu nivelurile și măsurile de protecție necesare.

 PARK HOTEL LJULJAK oferă nivelurile necesare de protecție fizică, organizațională și tehnologică, cu privire la:

 •   natura, domeniul de aplicare, contextul și scopul datelor cu caracter personal prelucrate;
 • probabilitatea, nivelurile de impact și gravitatea riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal prelucrate;
 • capacitățile sale financiare și organizaționale.

 PARK HOTEL LJULJAK oferă, de asemenea, toate măsurile necesare pentru recuperarea în timp util a datelor cu caracter personal colectate și prelucrate în cazul pierderii acestora ca urmare a unor evenimente accidentale, rău intenționate sau de forță majoră.

 •  Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu acces controlat și trasabil

PARK HOTEL LJULJAK oferă măsurile tehnice, organizatorice și tehnologice necesare și adecvate pentru accesul controlat și trasabil la datele cu caracter personal ale persoanelor fizice.

 •   Datele cu caracter personal sunt procesate cu responsibilitatea necesară pentru a se conforma regulamentului.

PARK HOTEL LJULJAK oferă rapoartele și registrele necesare pentru a putea dovedi că, dispozițiile regulamentului au fost respectate.

 SUBIECTELE DATELOR

În legătură cu serviciile furnizate, PARK HOTEL LJULJAK prelucrează informații cu privire la  următoarele Subiecte de date:

 •   persoanele fizice, care vizitează site-ul web http://www.ljuljak.com/  ;
 • persoanele fizice care fac rezervări în nume propriu sau în numele altei persoane fizice sau juridice prin intermediul site-ului web;
 • persoane fizice care utilizează serviciile oferite de PARK HOTEL LJULJAK, inclusiv, dar fără a se limita la, serviciile de cazare la hotel, restaurant și serviciile conexe, furnizarea de spații pentru organizarea altor evenimente, precum și persoane fizice care reprezintă sau acționează într-un alt mod, în numele persoanelor juridice care utilizează aceste servicii;
 • persoanele care au trimis solicitări în nume propriu sau în numele altei persoane pe care o reprezintă (inclusiv, dar fără a se limita la, prin e-mail, fax, telefon, utilizând Messenger pe pagina de Facebook a hotelului etc.), solicitări , semnale, reclamații sau altă corespondență către PARK HOTEL LJULJAK;
 • persoane fizice, informații despre care sunt conținute în solicitări (inclusiv apelând sau folosind Messenger pe pagina de Facebook a hotelului), solicitări , semnale, reclamații sau altă corespondență către PARK HOTEL LJULJAK;
 • Serviciile PARK HOTELULUI LJULJAK pot fi solicitate numai de către persoane capabile, care au împlinit vârsta de 18 ani.

 DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE ALE CĂROR DATE SUNT PRELUCRATE

 PARK HOTEL LJULJAK asigură respectarea drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate, care includ:

 •   dreptul de a fi informat despre prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de acces la datele cu caracter personal - ce date sunt disponibile;
 • dreptul de a corecta datele cu caracter personal inexacte;
 • dreptul de a șterge datele cu caracter personal - dreptul de a fi „uitat”;
 • dreptul de restricționare a datelor cu caracter personal prelucrate;
 • dreptul de a fi informat cu privire la acțiunile care rezultă dintr-o cerere de corectare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a nu face obiectul unei hotărâri automate, inclusiv profilarea.

DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Date cu caracter personal prelucrate în calitate de administrator:

 • ale angajaților;
 • clienților individuali;
 •  furnizorilor persoane fizice;

 SCOPURI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 PARK HOTEL LJULJAK în calitate de Administrator efectuează următoarele operațiuni și prelucrează doar datele cu caracter personal necesare în următoarele scopuri:

 •   pentru încheierea, executarea și rezilierea contractelor de muncă și calcularea salariilor și a beneficiilor angajaților;
 • acceptarea, administrarea și procesarea rezervărilor și anularea acestora;
 • administrarea, executarea și livrarea achizițiilor efectuate prin intermediul site-ului web;
 • administrarea și primirea plăților pentru serviciile furnizate, incl. de la distantă;
 • pentru oferirea serviciilor clienților;
 • asigurarea unei abordări individuale a furnizării de servicii, în conformitate cu preferințele declarate de utilizatorii lor.
 • pentru încheierea și executarea contractelor cu furnizorii persoane fizice;
 • pentru marketing direct în scopuri de vânzare;

 DESTINATARI ȘI CATEGORII DE DESTINATARI

 În legătură cu îndeplinirea obiectivelor menționate mai sus, PARK HOTEL LJULJAK furnizează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice următorilor destinatari:

 • ANAF în legătură cu calcularea salariilor personalului;
 • Institutului național de asigurări sociale în legătură cu calcularea despăgubirilor personalului;
 • Societatea de Medicină a Muncii în legătură cu obligația de a menține starea curentă de sănătate a personalului și efectuarea controalelor medicale periodice;
 • Inspectoratul General al Muncii, INAS și MAI - în legătură cu accidentele de muncă;
 • Ministerul de Interne - în legătură cu transmiterea informațiilor despre oaspeții hotelului;
 • Alte organe și / sau instituții de stat și municipale - în legătură cu obligațiile legale față de acestea sau în legătură cu solicitările legale din partea acestora, de informații care conțin date cu caracter personal;
 • Subcontractanții pentru  îndeplinirea obligațiilor contractuale.

 SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI SECURITATE

 În conformitate cu cerințele legislației aplicabile, PARK HOTEL LJULJAK aplică măsuri de securitate, care includ următoarele mijloace tehnice și organizatorice pentru a controla accesul și a oferi securitate fizică împotriva intrărilor în clădiri și obiecte, și pentru a proteja viața și sănătatea cetățenilor: sistem de supraveghere video , efectuând supravegherea video 24 de ore și constând din dispozitive de înregistrare și stocare.

 Supravegherea video și înregistrarea video pot fi efectuate în zone și spații accesibile publicului din clădirile PARK HOTELULUI LJULJAK și în cele pentru care este prevăzut un regim special de acces. Nu se efectuează supraveghere video în camerele de oaspeți, camerele sanitare și igienice, camerele de recreere etc. similare. Datele din activitățile de supraveghere video sunt stocate pentru o perioadă de șapte zile.

 Prin intermediul panourilor informative , plasate pe un loc vizibil Persoanele vizate și ceilalți vizitatori care pot fi fotografiați vor fi informați cu privire la utilizarea mijloacelor tehnice de supraghere și control și cu privire la orice alte informații relevante în legătură cu supragherea efectuată.

 DETALII DE CONTACT CU SOCIETATEA

 Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., puteți contacta:

 •   e-mail: ljuljak@ljuljak.com;
 •  telefon: 052 355507;
 • adresa: Varna, stațiunea Nisipurile de Aur, Hotel Ljuljak

 AUTORITATEA COMPETENTĂ DE SUPRAVEGHERE

 Pe teritoriul Republicii Bulgaria, organismul de supraveghere competent este Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal.

 În caz de suspiciune că drepturile dvs. legate de protecția datelor dvs. cu caracter personal au fost încălcate, vă puteți adresa la:

 •   Adresa: Sofia 1592, Bd. "Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2
 •  E-mail: kzld@cpdp.bg
 • Telefon: 02 / 91-53-518

 

Rezerva online
Book directly & Save